Algemene voorwaarden tandartspraktijk F.Bock – Haren 

De Overeenkomst

De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen de mondzorg verlenende zorgverlener, diens werknemers, en de patiënt . De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere behandeling en begroting en kunnen op verzoek schriftelijk beschikbaar worden gesteld aan de patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger.

Derden

De tandarts is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Hij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en , indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. De tandarts is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk.

Geheimhouding

De tandarts is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de behandeling zijn betrokken. De geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan de tandarts door patiënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting geldt niet als op grond van de wet verplichting bestaat tot openbaarmaking van gegevens.

Kosten en Betaling

De kosten van behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel, dan wel gedeeltelijk kan declareren bij, en aan de patiënt worden vergoed, door de zorgverzekeraar. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij de wettelijke vertegenwoordiger(s).

De tandarts berekent, tenzij anders door hem aangegeven, de kosten van behandeling aan de hand van de meest actuele tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vastgesteld.  Op de praktijkwebsite kunnen deze tarieven geraadpleegd worden.

Vorderingen op de patiënt zijn door de tandarts overgedragen aan Infomedics. De nota’s worden door Infomedics aan de patiënt gestuurd en kunnen aan Infomedics worden betaald.

Behandeling en Informatie

Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling ( boven de 150,– euro ) wordt de patiënt geïnformeerd over de begrote kosten, daaronder begrepen de door te berekenen techniekkosten en te gebruiken materialen.
De tandarts informeert de patiënt tijdig bij wijziging van het behandelplan, onvoorziene complicaties tijdens de behandeling of overschrijding van de begroting.
In het behandelplan worden, voor zover mogelijk, tevens opgenomen de te verwachten gevolgen en risico’s voor de gezondheid van de patiënt en andere methoden van behandeling die in aanmerking komen.
De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die de tandarts naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens en bescheiden.
Tandheelkundige behandelingen vallen onder medisch/geneeskundige behandelingen. De tandarts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de tandarts is beperkt tot het bedrag waarop de door de tandarts afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerder met het bedrag van het eigen risico van de tandarts onder de verzekering.
Na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan verlopen rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid.